Scroll Top

REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ

na Festiwalu Dobrego Smaku 2012

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Kulinarnej Gry Miejskiej (dalej: „Gra”) jest Departament Gier S.C. Michał Grelewski, Vojislav Radojičić z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 59/19, 92-402 Łódź (dalej: „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Gry. Gra organizowana jest na zlecenie SBS Public Relations, jako element Festiwalu Dobrego Smaku 2012.
2. Gra rozpoczyna się w dniu 26 maja 2012 roku o godzinie 12.00 i trwa do godziny 15.00.
3. Gra odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorące udział w grze powinny dostarczyć do organizatora najpóźniej w chwili rozpoczęcia gry pisemną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w grze.
4. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne. Do Gry można się zgłosić do momentu jej rozpoczęcia t.j. do 26 maja 2011 do godziny 12.00. Uczestnictwa w Grze, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
5. Przez przystąpienie do Gry uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.

II. ZASADY GRY

1. Celem gry jest zgromadzenie największej ilości punktów w czasie trwania gry.

2. Punkty w czasie gry będzie można zdobywać realizując receptury pobrane w głównym punkcie gry. Do ich realizacji potrzebna jest wirtualna waluta, którą można zdobyć odwiedzając restauracje i kawiarnie festiwalowe. Uczestnicy otrzymają na początku rozgrywki kartę gry z opisem zadań w poszczególnych lokalach festiwalowych. Karta gry będzie też służyła do gromadzenia punktów i będzie dokumentem potwierdzającym postępy drużyny w grze.

3. Do gry mogą zgłaszać się drużyny składające się z 2 osób.

4. Do gry należy zgłosić się wypełniając formularz na stronie www.departamentgier.pl/FDS. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Organizator skontaktuje się z grupą i przekaże dalsze instrukcje. 

5. Po terenie gry można się przemieszczać wyłącznie pieszo. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu będzie mogło stanowić podstawę do wykluczenia z gry. 

6. Niezależnie od postępów w grze wszyscy uczestnicy spotykają się o godzinie 15.00 w miejscu zakończenia gry – na Pasażu Schillera. 

7. Szczegółowy regulamin gry jest dostępny pod adresem www.departamentgier.pl/FDS

III. NAGRODY

1. Organizator w trakcie trwania Gry przewiduje następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca –
Za zajęcie II miejsca –
Za zajęcie III miejsca –

2. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
3. Zakończenie Gry, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród będzie miało miejsce 26 maja 2012 r, w czasie podsumowania gry. 

4. W przypadku nieobecności nagrodzonych uczestników gry na rozdaniu nagród, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który spełnił określone Regulaminem warunki uprawniające do nagrody. 

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez użytkowników,

jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony lub mechanizmów Gry, bądź też czasowej ich niedostępności,

jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,

jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony Gry, naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Gry, wykaz nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na stronie internetowej www.departamentgier.pl/FDS

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Grze mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

3. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora lub wskazany przez niego numer faksu, zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Grze w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do nagrody.

4. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Gra”.

5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z Gry, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Gry.

6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

8. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

9. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

10. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Grze oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Gry, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Grze.

11. Wzięcie udziału w Grze jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci, rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Odpowiedzialność Organizatora Gry ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach niniejszej Gry. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Gry. 

13. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub telekomunikacyjne, za połączenia internetowe oraz w sieciach telefonicznych. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z powyższych tytułów są wyłączone.

14. Organizator Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry

Zostaw komentarz