Scroll Top

REGULAMIN GRY „PRZERWANA PRÓBA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem gry miejskiej (dalej: „Gra”) jest Stowarzyszenie Topografie (dalej: „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa podstawowe zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Gry.

2. Gra rozpoczyna się w dniu 15.01.2017 roku między godziną 12:00, a 15:00. O godzinie rozpoczęcia każdy zespół zostanie poinformowany mailowo.

3. Gra odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Jeżeli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, przed przystąpieniem do Gry powinien otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

4. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne. Do Gry można przystąpić do momentu jej rozpoczęcia przez organizatora, chyba że organizator postanowi inaczej. Uczestnictwa w Grze, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5. Przez przystąpienie do Gry uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.

II. ZASADY GRY

1. Celem gry jest ukończenie wszystkich zadań gry w jak najkrótszym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywki zostaną przedstawione w momencie startu gry.

2. Do gry mogą zgłaszać się grupy składające się z 2 osób. Jeżeli w grupie są osoby niepełnoletnie, grupa powinna mieć opiekuna – nauczyciela, rodzica, etc; który wyrazi zgodę na udział niepełnoletnich uczestników w grze.

3. Do gry należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://topografie.typeform.com/to/dnODqD . Po prawidłowym wypełnieniu formularza Organizator przekaże grupie dalsze instrukcje.

4. Do gry można dołączyć najpóźniej 12 godzin przed rozpoczęciem gry. Liczba zespołów uczestniczących w grze jest ograniczona do 30.

5. Gra rozpocznie się 15.01.2017r o godzinie roku między godziną 12:00, a 15:00. (o godzinie rozpoczęcia każdy zespół zostanie poinformowany mailowo) przy wejściu głównym budynku Teatru Wielkiego. Miejsce zakończenia zostanie podane w trakcie gry.

6. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować pod adres piotr.lipski@topografie.pl .

III. NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Grze jest Teatr Wielki.

2. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

3. Zakończenie Gry, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród będzie miało miejsce 15.01.2017 r. o godzinie 19:00 na stronie internetowej departamentgier.pl oraz na profilu facebookowym Departamentu Gier (https://www.facebook.com/DepartamentGier/?fref=ts).

4. Nagrody będzie można odebrać w kasie Teatru Wielkiego. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od daty uzyskania przez uczestnika prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który spełnił określone Regulaminem warunki uprawniające do nagrody.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

– jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony lub mechanizmów Gry, bądź też czasowej ich niedostępności,

– jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,

– jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony Gry,

– naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkowników dóbr osobistych osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

3. Uczestnicy Gry zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Biorąc udział w grze, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej i video. Zgoda dotyczy zarówno publikacji twarzy jak i głosu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Gry, wykaz nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na stronie internetowej https://departamentgier.pl/przerwana-proba-regulamin/ .

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Grze mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

3. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora lub wskazany przez niego numer faksu, zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Grze w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do nagrody.

4. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Przerwana próba”.

5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z Gry, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Gry.

6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

8. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

9. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

10. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Grze oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Gry, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Grze.

11. Wzięcie udziału w Grze jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci, rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne mogące mieć wpływ na przebieg Gry.

13. Odpowiedzialność Organizatora Gry ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach niniejszej Gry. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Gry.

14. Organizator Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry.