Scroll Top

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem gry miejskiej (dalej: „Gra”) jest Stowarzyszenie Topografie, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bychlewie (dalej: „Organizator”) w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Gry.

2. Gra rozpoczyna się w dniu 31.10.2015 roku o godzinie 15.00 i trwa ok. 3 h.

3. Gra odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Jeżeli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, przed przystąpieniem do Gry powinien otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

4. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne. Do Gry można przystąpić do momentu jej rozpoczęcia przez organizatora, chyba że organizator postanowi inaczej. Uczestnictwa w Grze, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5. Przez przystąpienie do Gry uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.

II. ZASADY GRY

1. Celem gry jest zgromadzenie jak największej ilości punktów. Grupa, która w dniu zakończenia gry będzie posiadała najwięcej punktów wygra główną nagrodę. Nagrody pocieszenia są przewidziane także za zajęcie dalszych miejsc.

2. Do gry mogą zgłaszać się grupy składające się z 3 do 5 osób. Jeżeli w grupie są osoby niepełnoletnie, grupa powinna mieć opiekuna – nauczyciela, rodzica, etc; który wyrazi zgodę na udział niepełnoletnich uczestników w grze.

3. Do gry należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza na stronie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Organizator przekaże grupie dalsze instrukcje.

4. Do gry można dołączyć w dowolnym momencie do momentu jej startu, chyba że inaczej zadecyduje organizator.

5. Gra będzie składać się z zadań do wykonania w przestrzeni miasta, wszyscy uczestnicy grają w nią w tym samym czasie. Zadania są punktowane.

Grupa może wykonać dowolną ilość zadań.

6. Punktowanie.

Punkty w czasie gry można otrzymać za wykonanie poszczególnych zadań łącznie do XX punktów.

W trakcie gry mogą być także ogłaszane specjalnie punktowane zadania. O zadaniach specjalnych oraz ich punktowaniu będą informowane wszystkie grupy.

7. Komunikacja.

Organizatorzy będą się kontaktować z grupami za pośrednictwem SMSów.

8. Gra rozpocznie się 31.10.2015 r o godzinie 15.00 na placu przed Biblioteką Publiczną w Bychlewie. Zakończenie gry odbędzie się tego samego dnia, najpóźniej o godzinie 19.00. Miejsce zakończenia zostanie podane w trakcie gry.

III. NAGRODY

1. Organizator w trakcie trwania Gry przewiduje nagrody rzeczowe.

2. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

3. Zakończenie Gry, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród będzie miało miejsce 31.10.2015 r. po zakończeniu gry.

4. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z uczestnikiem nie powiodą się w terminie 7 dni od daty uzyskania przez uczestnika prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który spełnił określone Regulaminem warunki uprawniające do nagrody.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

– jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony lub mechanizmów Gry, bądź też czasowej ich niedostępności,

– jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,

– jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony Gry,

– naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkowników dóbr osobistych osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

3. Uczestnicy Gry zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Biorąc udział w grze, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej i video. Zgoda dotyczy zarówno publikacji twarzy jak i głosu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Gry, wykaz nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Grze mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

3. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora lub wskazany przez niego numer faksu, zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Grze w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do nagrody.

4. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Gra”.

5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z Gry, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Gry.

6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

8. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

9. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

10. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Grze oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Gry, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Grze.

11. Wzięcie udziału w Grze jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci, rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne mogące mieć wpływ na przebieg Gry. Organizator zastrzega, iż nie wszystkie telefony komórkowe przystosowane są do odbierania treści multimedialnych za pomocą funkcji transmisji danych przez Bluetooth oraz odczytywania fotokodów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia danych/urządzeń w wyniku odczytywania treści multimedialnych.

13. Odpowiedzialność Organizatora Gry ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach niniejszej Gry. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Gry.

14. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub telekomunikacyjne, za połączenia internetowe oraz w sieciach telefonicznych. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z powyższych tytułów są wyłączone.

15. Organizator Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry.